השלמת תקבולי "חלף היטל השבחה" מהקצאת קרקע בהנחה / בועז מקלר, רואה חשבון

על פי הגדרת "חכירה לדורות" בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 ועל פי הנוסח הקיים של סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק, על מרבית מקרקעי ישראל החכורים לדורות לרבות קרקעות שיש למחזיקיהם הזכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) בחוזי חכירה לדורות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל - לא חל היטל השבחה, במקום זאת מעבירה רשות מקרקעי ישראל חלף היטל השבחה בשיעור 12% מתשלומי דמי החכירה המהוונים.

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ב- 13.1.2016 אושרה הצעת החלטה המתייחסת לרשויות מקומיות בהן ניתנה הנחה בהקצאת קרקע במסלול "מחיר למשתכן" וכתוצאה מכך יופחתו תקבולי הרשות מחלף היטל השבחה בשיעור 12% מסכומי ההנחה.

להלן הודעת מועצת מקרקעי ישראל לאחר הישיבה המתייחסת להעברת חלף היטל השבחה על מרכיב ההנחה:

" ההחלטה קובעת כי ינתן פיצוי כספי  לרשויות המקומיות, שמסלול מחיר למשתכן  עלול להביא להפחתה בהכנסותיהן מחלף היטל השבחה, נוכח ויתור המדינה על הכנסות מהקרקע,.   אותן רשויות לקחו בחשבון את ההכנסות בתחשיבן לטובת הפיתוח,  והעדרן עשוי לפגוע במימון מבני ציבור ותשתיות.

הפיצוי יינתן,   בשיווקי מחיר למשתכן, לאותן רשויות מקומיות אשר השיווקים בתחומן הינם בהיקפים משמעותיים ועולים על סך של 200 יחידות דיור בתקופה האמורה.  החלטה זו מפצה את הרשויות באופן מדורג לפי ערך הקרקע, והיא לא תחול על רשויות בהן ערכי הקרקע גבוהים מ 800 אלף "שח  שכן סך ההכנסות שלהם גבוה ומפצה על אובדן חלף היטל השבחה.
עלות הפיצוי לרשויות לשנת 2015 מוערכת  בכ 190 מליון ש"ח  ובשנת 2016 צפוי ערך הפיצוי להסתכם בכ-200 מליון ש"ח, על פי מספר השיווקים שיתממשו במכרזי מחיר למשתכן. "

אנו מציעים להחיל תיקון זה בהתאמות הנדרשות גם על שיווק מגרשי הרחבה באזורי עדיפות במגזר הכפרי בדרך של תשלומי השלמה במקומות בהם כספי חלף היטל השבחה הינם קטנים או אפסיים.

מוצע כי עידוד זה יעשה בדרך של תיקון החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1315 "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עבדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית".

התיקון יקבע כי יועברו ע"י רמ"י "סכומי השלמת החלף" למועצה האזורית בישובים חקלאיים בהם חלים דמי חכירה מהוונים מופחתים, אשר יחושבו על פי שעור חלף היטל ההשבחה (12%) מוכפל בהפרש שבין דמי החכירה המהוונים המלאים (91%) לדמי החכירה המופחתים (בהתאם להנחות האזור).
צעד זה יביא להסרת חסמים ולשיווק מיידי שלעשרות אלפי מגרשיםבישובים חקלאיים באזורי עדיפות לאומית להגדלת מקורות הפיתוח והתשתיות באזורי העדיפות, להגשמת מדיניות התיישבות של הממשלה באזורי עדיפות לאומית מחד ולהורדת רמת המחירים הגואה של הקרקעות מאידך.

בעניין זה ראו הצעתנו הדומה במהותה להצעה העולה לדיון במועצת מקרקעי ישראל בחוזרנו מס'125/2015 "האצת שיווק מגרשי ההרחבה באזורי עדיפות".

הצעה זו תאיץ שיווקמעל עשרים אלףמגרשי הרחבה עם תב"ע מלאה בנגב ובגליל ותתרום להגשמת מדיניות ההתיישבות של הממשלה באזורי עדיפות לאומית ולהורדת מחירי הדיור הגבוהים .

|

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237