הודעות

להלן קישור לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תיקון), התשע"ט-2019, שהוכן במשרד הכלכלה. ניתן להגיש הערות עד ל 10/04/2019
רשות מקרקעי ישראל הודיעה כי החל מיום 10/4/18 תחל הפעלה מלאה של יישום החלטה 1523 (במשק המשפחתי) והחלטה 1528(במשק השיתופי) לבעלי זכויות בנחלה (חברים) המבקשים להוון ו/או לפצל את זכויות המגורים בנחלה וזאת בתנאי שהם עומדים בתנאי החלטה 1523. בעלי זכויות בנחלה (חבר) אשר ביצעו את אחת הפעולות הבאות: תוספת בניה, פיצול מגרש מנחלה ו/או חתם על הסכם להעברת זכויות בנחלה בתקופה שהחל מיום 9/6/11 ועד למועד הפעלתה של ההחלטה ומבקש לבצע התחשבנות בדיעבד בגין פעולה שבוצעה, זכאי להגיש בקשה כאמור לא יאוחר מיום 9/4/19 יחד עם בקשת ההצטרפות למימוש החלטה 1523 או מחליפתה. (ראו סעיף  5.4 להחלטה 1523)
להלן קישור לתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (תיקון מס' 1), התשע"ט-2019, שהוכן במשרד החקלאות ופיתוח הכפר הערות ניתן להגיש  עד ליום ד' בניסן התשע"ט (09/04/2019),

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237